1. Đ/c: Mã Thị Hinh        Chức vụ: Tổ trưởng công đoàn tổ KHTN

2. Đ/c: Nguyễn Quỳnh Trang     chức vụ: Tổ trưởng công đoàn tổ KHXH